5. O.B.S. Oetkomst

Onze missie is:

De Oetkomst wil een veilige school met ruimte en aandacht voor ieder kind.

Onze visie is:

Communicatie

Communicatie binnen het team, maar ook met kinderen, tussen kinderen en met de ouders. Wij streven hierbij naar een open houding waarbij de nadruk ligt op aandacht voor elkaar en acceptatie van elkaars mening. Positief kritisch durven zijn, ergens op terug durven komen, luisteren naar elkaar, elkaar uit laten spreken en gelegenheid geven tot reactie vinden wij erg belangrijk voor een goede en heldere communicatie.

Aandacht voor het kind

Wij bieden een structureel aanbod voor de sociaal-emotionele vorming. We zorgen ervoordat kinderen zich veilig voelen. Begrippen als respect en acceptatie staan daarbij centraal.

Zelfstandig leren

We zien het leren als een proces. Het hoe is net zo belangrijk als het wat. We willen de kinderen een uitnodigende en uitdagende speel-leeromgeving aanbieden. We vinden het belangrijk dat kinderen leren zelfstandig oplossingen te zoeken voor (leer) problemen en dat ze leren samen te werken. We willen daarmee bereiken dat de kinderen een actievere rol in het leerproces krijgen, met meer verantwoordelijkheid, betrokkenheid en een grotere mate van motivatie en concentratie.

Eigentijdse leerstof

Het leerstofaanbod voor de basisvaardigheden is actueel. In ontwikkeling het komend schooljaar blijft BAS; Bouwen aan een Adaptieve School. Verderop in de schoolgids kunt u hier mee over lezen.

Uitgangspunten

De uitgangspunten en de doelen genoemd in de Wet op het Primair Onderwijs vormen voor de school een leidraad. De school sluit met het onderwijs aan bij de belevingswereld van het kind. Naast de bestaande en gehanteerde methodieken, wil de school daar waar mogelijk en/of nodig ook inspelen op actuele gebeurtenissen. De school wil leeren gedragsproblemen zo vroeg mogelijk signaleren, opdat de kinderen met leer- en/ of gedragsproblemen zo optimaal mogelijk begeleid kunnen worden. De school staat open voor ontwikkelingen in de omgeving. Goede contacten met de ouders worden belangrijk gevonden. Leerlingen kunnen als gevolg van hun gezinsomstandigheden extra aandacht van de leerkracht vragen. De school probeert deze extra aandacht in de vorm van individuele begeleiding te geven. De school vindt het belangrijk kennis te verwerven over elkaars achtergronden, omstandigheden en cultuur. Vooroordelen, discriminatie en racisme op grond van etnische, religieuze en/of culturele verschillen bij alle bevolkingsgroepen wil de school voorkomen en tegengaan.

Agenda

Er zijn geen aankomende evenementen.