6. O.B.S. Driespan

Het schoolklimaat op o.b.s. Driespan kenmerkt zich door een warme kindvriendelijke omgeving, waarbij veiligheid en respect voorop staan. Iedereen moet zichzelf kunnen en durven te zijn, waar wij samen als team werken vanuit een doorgaande lijn met structuur, waarbij zelfstandigheid, zelfontplooiing en het uniek zijn van het kind voorop staan.

Recent heeft de school zich gebogen over de vernieuwing van de visie op succesvol toekomstgericht onderwijs. Zowel in bijeenkomsten met het team als in bijeenkomsten met ouders/verzorgers stond de vraag centraal waaraan succesvol toekomstgericht onderwijs dient te voldoen. Er bleek een duidelijke consensus te bestaan tussen het onderwijzend personeel en de ouders/verzorgers ten aanzien van de domeinen die men belangrijk acht in het kader van succesvol toekomstgericht onderwijs. De volgende domeinen werden door alle betrokkenen in volgorde van belangrijkheid aangegeven.

Veiligheid

OBS Driespan biedt kinderen en personeelsleden een veilige en geborgen omgeving waarbinnen duidelijkheid en structuur centraal staan. Kinderen, ouders/verzorgers en personeelsleden ervaren de school aantoonbaar als plezierig en gaan onderling op een open en respectvolle wijze met elkaar om. De school werkt vanuit een door alle geledingen gedragen veiligheidsplan gericht aan de ontwikkeling van de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen zodat kinderen zich vanuit een gevoel van welbevinden zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen en hun talenten kunnen ontwikkelen.

Pedagogisch en didactisch klimaat en handelen

De leerkrachten sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen en maken gebruik van moderne onderwijsmaterialen die een uitdagend en stimulerend karakter hebben. De school heeft aantoonbaar hoge verwachtingen van de kinderen waarbinnen de school ruimte biedt aan elk kind om zijn/haar talenten te herkennen en waar mogelijk te ontwikkelen. De leerkrachten hanteren een systeem van klassenmanagement en leerlingenzorg wat wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften van de kinderen. De leerkrachten werken op basis van een eenduidige analyse op drie niveaus in de klas en passen zelfstandig werken en coöperatieve werkvormen situationeel toe. De leerkrachten bieden ruimte aan de kinderen om in het onderwijsleerproces zelf keuzes te kunnen maken. De school biedt meer- en hoogbegaafde kinderen een passend onderwijsaanbod. De school werkt volgens ononderbroken leerlijnen die duidelijk verankerd liggen in het schoolbeleid. Creatieve vorming en zaakvakken maken structureel deel uit van het totale curriculum van de school.

Communicatie

De school communiceert proactief op een open en transparante wijze naar zowel kinderen, collega’s als ouders/verzorgers. Ouders/verzorgers en personeelsleden refl ecteren op de wijze waarop er wordt gecommuniceerd. De school heeft ten aanzien van de wijze waarop wordt gecommuniceerd afspraken gemaakt en vastgelegd. Over deze afspraken bestaat consensus in het team en in de MR. De wijze waarop social media bij dit proces worden ingezet maken deel uit van deze afspraken.

Faciliteiten

De school is goed gefaciliteerd en straalt rust en warmte uit. De school werkt volgens een vastgesteld jaarplan binnen het schoolplan van de school. Er is in dat verband een heldere planning in de school aanwezig volgens de Plan Do Check Act systematiek. De school biedt mogelijkheden om kinderen die extra hulp nodig hebben binnen het vastgestelde schoolondersteuningsprofi el van de school maximaal te kunnen begeleiden. Ouders/verzorgers worden hierbij actief betrokken.

Regels en routines

De school werkt vanuit heldere en duidelijke afspraken en routines. De school zorgt ervoor dat deze regels en routines bij ouders/verzorgers bekend zijn.

Professionaliteit

Het personeel van de school geeft enthousiast les en is adequaat geschoold om recht te doen aan de onderwijsbehoeften van de kinderen. Het personeel van de school is toekomstgericht en heeft hoge verwachtingen van de kinderen. Het personeel van de school past intervisie en collegiale consultatie toe. Het personeel is verantwoordelijk voor de eigen ontwikkeling. De directie voert functioneringsgesprekken, POP-gesprekken en beoordelingsgesprekken. De stichting voert een helder en congruent personeelsbeleid op basis van de visie van de school. Om onze visie op succesvol toekomstgericht onderwijs te realiseren zijn voornoemde domeinen uitgewerkt in het schoolplan 2015-2019. In de schoolgids van de school worden de verbeterpunten elk schooljaar opgenomen. U kunt de schoolgids van de school vinden op www.obsdriespan.nl In de laatste jaren is er in Nederland in het basisonderwijs steeds meer een tendens zichtbaar geworden dat scholen zich meer en meer richten op de individuele ontplooiingsmogelijkheden van de kinderen. Om recht te doen aan de onderwijsbehoeften van de kinderen heeft onze school de 1-zorgroute ingevoerd. Met de 1-zorgroute willen scholen bereiken dat leerkrachten in het kader van Passend Onderwijs hun onderwijs beter afstemmen op de onderwijsbehoeften van de kinderen. Zij werken handelingsgericht en gaan planmatig om met verschillen in onderwijsbehoeften tussen kinderen. De 1-zorgroute maakt de stappen en beslismomenten in de zorg binnen de school transparant en biedt impulsen om de kwaliteit van het onderwijs en de zorg in school te verbeteren. De 1-zorgroute bewerkstelligt een goede aansluiting tussen de schoolinterne zorg en de schoolexterne zorg en stimuleert daarbij samenwerking tussen onderwijs en zorg in de regio.

Agenda

Er zijn geen aankomende evenementen.