1. O.B.S. de Springplank

Onze missie is:

Een voorwaarde voor kinderen, om met plezier te kunnen leren is een onderwijsleeromgeving waarbinnen de kinderen een gevoel van veiligheid en geborgenheid ervaren en waarin ook aandacht wordt besteed aan het voorkomen en bestrijden van plagerijen en pesterijen. Een onderwijs-leeromgeving waarin rust, orde, regelmaat en voorspelbaarheid een leidraad vormen bij de ontwikkeling van kinderen binnen een veilig en kindvriendelijk pedagogisch klimaat. Naast het scheppen van deze positieve voorwaarden betreffende de onderwijsleeromgeving en het onderwijsleerproces hechten wij ook grote waarde aan het behalen van goede onderwijsresultaten. Wij willen als school dan ook een kwalitatief goede begeleiding geven aan alle kinderen, zodat op alle verschillende niveaus de kinderen hun individuele vaardigheden, kennis en competenties optimaal kunnen ontwikkelen. Een goed evenwicht tussen procesgericht en resultaatgericht werken heeft voortdurend onze volledige aandacht en maakt dat een hechte en stevige basis wordt gelegd voor de verdere ontwikkeling van de kinderen.

Onze visie is:

Wij willen een school zijn, waarin de uitgangspunten en doelstellingen van het openbaar onderwijs de basis vormen voor het gehele onderwijsgebeuren. De algemene doelstellingen en de hiervan afgeleide kerndoelen, zoals genoemd in de wet op het Primair onderwijs, vormen daarbij het kader, waarbinnen wij aan ons onderwijs gestalte willen geven. Zo kunnen wij conform de doelstellingen van het openbaar onderwijs, een afspiegeling zijn van de totale maatschappij, waarin wij leven. Een maatschappij die democratisch is en waarin mensen voor hun mening mogen, kunnen en durven uitkomen en elkaars meningen en ideeën kunnen respecteren. De openbare basisschool “De Springplank” is dan ook een school, die open staat voor kinderen uit alle geledingen en geloofsrichtingen uit onze maatschappij. Door samen te leren en samen te spelen in de school, leren de kinderen samen te leven en elkaars meningen en denkbeelden te respecteren.

Ons motto is:

“niet apart, …… maar samen”. De wijze van lesgeven is conform de uitgangspunten van de adaptieve school. Hierin staan de basisbehoeften van het kind, met betrekking tot de relatie, de competentie en autonomie centraal. Het kind moet zich veilig voelen (relatie), moet vertrouwen hebben in de eigen mogelijkheden (competentie) en heeft een drang naar zelfstandigheid (autonomie). De school bewaakt de kwaliteit van deze werkwijze door een eigen “Borgplan Adaptief Onderwijs”, en door middel van certificering. Het zelfstandig werken (groep 0 t/m 8) biedt als werkvorm alle mogelijkheden om kinderen actief bij het leerproces te betrekken, en een uitdagende en motiverende leeromgeving te scheppen, waarbij niet alleen het leerproces, maar zeker ook de resultaten erg belangrijk zijn. Door middel van een schooleigen toetsingspakket worden de tussentijdse leerresultaten en eindresultaten gemeten en geëvalueerd. Dit pakket heeft niet alleen een evaluatie-functie maar vooral een signaleringsfunctie, om zo hiaten en achterstanden te kunnen constateren en op individueel niveau, op groepsniveau of op schoolniveau maatregelen te kunnen nemen. Als norm hierbij worden de normen van het CITO-leerlingvolgsysteem gehanteerd, die zijn gerelateerd aan de in de wet beschreven “kerndoelen Primair Onderwijs”. Leerlingenbesprekingen en groepsbesprekingen zijn planmatig in de toetsingskalender opgenomen. Ook worden trendanalyses opgemaakt, die resultaatvergelijkingen van meerderde schooljaren mogelijk maken.

Agenda

Er zijn geen aankomende evenementen.