2. O.B.S. de Meent

Onze missie is:

Ieder kind is een goede lezer.

Onze visie is:

“Op OBS de Meent voelen kinderen zich veilig en gerespecteerd en wordt hun zelfvertrouwen en zelfbewustzijn verder ontwikkeld. We geven onderwijs waarin ruimte is om samen te ontdekken, ervaren en beleven waardoor kinderen hun mogelijkheden en kwaliteiten zo goed mogelijk ontwikkelen. De kernwoorden relatie, competentie en autonomie staan hierbij centraal.”

Lezen

Al enkele jaren hebben wij als speerpunt het taal- en leesonderwijs. Missie van ons hierbij is om van álle kinderen goede lezers te maken. Dit doen we heel bewust omdat goed kunnen lezen erg belangrijk is voor de hele schoolcarrière. Tevens blijkt dat goed kunnen lezen essentieel is voor het zelfvertrouwen van kinderen en hiermee bijdraagt aan een goede sociaal-emotionele ontwikkeling.

Zelfstandig werken

Ons onderwijs gaat ook uit van veel zelfstandig werken. Zelfstandig werken zien we hierbij niet als “alleen werken” maar als werkvorm waarbij kinderen veel eigen verantwoordelijkheid (leren) dragen.

  • Samenwerking tussen leerlingen maakt een belangrijk deel uit van het zelfstandig werken. Kinderen leren elkaar vragen te stellen, te helpen en te overleggen. Ze doen hiermee belangrijke sociale vaardigheden op voor nu en later.
  • Vanaf groep 2 werken we met een weektaak en kieskast; hierin staat de verplichte lesstof maar ook wat kinderen nog extra mogen doen. De opdrachten in de kieskast zijn vaak speels en uitdagend; van rekenspelletjes in groep 3 tot het monteren van een stekker in groep 8.
  • We leren de kinderen al vroeg om hun eigen werk na te kijken. Hierdoor krijgen ze zelf beter zicht of ze de leerstof beheersen en voelen zich ook meer betrokken en verantwoordelijk voor hun werk.
  • Vanaf groep 5 mogen kinderen steeds meer plannen, dit betekent dat ze zelf de verplichte onderdelen - behalve de instructie - voor die dag/week in mogen delen.
  • We hechten veel waarde aan het geven van goede instructie. In alle groepen wordt nieuwe lesstof eerst aangeboden vanuit een interactieve instructie waarbij de leerkracht duidelijk uitlegt, voordoet en gezamenlijk inoefent. Hierna wordt er zelfstandig verwerkt; dit betekent dat kinderen alleen of samen met een medeleerling aan de slag gaan. Kinderen die extra instructie nodig hebben, worden door de leerkracht geholpen aan de instructietafel.
  • Vrijwel alle extra zorg die binnen onze school gegeven wordt, wordt dan ook in de eigen klas door de eigen leerkracht gegeven zodat er een goede doorgaande leerlijn ontstaat. We hebben hierbij ook al veel ervaring opgedaan met de zogenaamde “rugzak”-leerlingen.
Agenda

Er zijn geen aankomende evenementen.