Plannen

Stichting OPOS werkt planmatig aan de onderwijskwaliteit volgens het INKmodel. De basis van het handelen staat beschreven in diverse beleidsdocumenten. Hierbij moet u denken aan o.a. de volgende zaken: 

Bovenschools 

Het strategisch beleidsplan geeft de algemene richting voor meerdere jaren. In het jaarplan worden de plannen voor het lopende jaar concreter beschreven. Het personeelsbeleidsplan geeft de kaders aan voor het personeelsbeleid. Het formatieplan regelt de inzet van de formatie. Via het jaarverslag wordt een verantwoording van het gevoerde beleid afgelegd..

Op schoolniveau

Op de scholen zijn het schoolplan, de schoolgids, het zorgprofiel en het integraal jaarplan de belangrijkste documenten waarmee de kwaliteitszorg van de scholen gerapporteerd wordt. Deze documenten liggen op de school uiteraard ter inzage. 

Het schoolplan is het document voor beleidsontwikkeling op het terrein van onderwijskundig beleid, personeelsbeleid en kwaliteitsbewaking voor een periode van vier jaar. De schoolgids is de openbare verantwoording van de school naar ouders over doelen, resultaten en activiteiten van de school. Het zorgprofiel is de beschrijving van de mogelijkheden op het terrein van leerlingenzorg. In het integraal jaarplan beschrijft de school z’n activiteiten voor het komende schooljaar op basis van het schoolplan.