GMR (Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad)

Alle scholen kennen een medezeggenschapsraad (MR). In deze raad zitten ouders en leerkrachten van de school. De MR heeft een wettelijke status. Dat wil zeggen dat de raad advies kan uitbrengen aan het bevoegd gezag over aangelegenheden die de school aangaan. Ook heeft de raad in bepaalde gevallen instemmingsrecht. 

Leden van deze raad worden voor een periode van twee jaar gekozen door de ouders (oudergeleding) en de leerkrachten (leerkrachtengeleding) en kunnen vervolgens voor een nieuwe periode worden herkozen. De taken en bevoegdheden van de MR staan beschreven in een medezeggenschapsreglement. Dit reglement ligt op school ter inzage.

Voor schooloverstijgende zaken is bij Stichting OPOS een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Alle scholen zijn met 2 leden (een ouder en een leerkracht) vertegenwoordigd in de GMR. Ook voor de GMR zijn de taken en bevoegdheden vastgelegd in een reglement. Dit reglement ligt ook op school ter inzage.

Het dagelijks bestuur van de GMR van Stichting OPOS wordt gevormd door

  • Marianne Kraai  - voorzitter
  • Margrit Wobben - secretaris

MAIL AAN DE GMR

De MR'en van de diverse scholen zijn bereikbaar via:

MAIL MR DRIESPAN

MAIL MR KINDERBOOM

MAIL MR MEEROEVERS

MAIL MR OETKOMST

MAIL MR RUITENVELDER

MAIL MR DE SPRINGPLANK

MAIL MR DE MEENT